Cílem a smyslem Hnutí Prameny je zastavení nástupu totality a správa společnosti ve prospěch občanů a naší země založená na komunikaci a spolupráci mezi lidmi, organizacemi a veřejnými institucemi. Tento princip bude uplatňován na všech úrovních správy.

Hnutí Prameny

Společné prohlášení

Do politiky vstupujeme v neutěšené situaci, ekonomické, společenské a politické. Za celých 31 let demokracie, ale zejména v posledních letech se událo mnoho nešťastného.

Současná situace je výsledkem působení předchozích vlád, ale nejen jich. V určité míře se týká nás všech. Svými volebními hlasy, či apatií k volbám, jsme přispěli k tomu, co nyní vidíme kolem sebe. Společnost je rozdělená, utopená v hromadících se starostech a směrem k budoucnosti hledí v obavách.

Domníváme se, že i přes výše uvedené lze vyvést naši zemi z této krize. Jsme připraveni sloužit společnosti jako celku, jít vlastním příkladem a postupně dopřát důstojný život všem, kdo si jej zaslouží.

Vše má ale svůj čas. Uzdravme nyní naši společnost, a to jak hospodářsky, tak lidsky. Pojďme za minulostí udělat tlustou čáru, ale ne v duchu Sametové revoluce se slovy co bylo, to bylo. Poučme se a nezanechávejme v minulosti křivdy, které budou rozdmýchávat zlobu a jitřit budoucnost.

V tomto jsme připraveni zpětně dohledat všechna závažná pochybení, žádat jejich autory ke splacení svých omylů i vědomých přečinů, způsobených liknavostí, hloupostí a krátkozrakostí a postupně zemi vyvést z této krize. Jsme připraveni spojit společnost k opětné naději v práci pro celek, a chceme v tom jít vlastním příkladem.

K tomu před námi všemi leží množství výzev a úkolů. Jako občané České republiky se všichni nacházíme před velkými změnami.

Tyto změny jsou všudypřítomné a netýkají se jen ekonomiky, ekologie, bezpečnosti a mnoha dalších samostatných oborů, ale týkají se samotného lidstva, celé jeho další existence.

Přinášíme změnu základních pravidel. Ten, kdo o to bude stát, se sám bude moci podílet na vytváření pravidel a hledání nejlepších řešení. Převzetím zodpovědnosti a zapojením se do veřejného života můžeme přispět ke vzniku plnohodnotné občanské společnosti, ve které lidé povedou stát sami. Základní rolí státu podle nás je zajistit nám všem spravedlivé a bezpečné podmínky pro vlastní rozvoj. Chceme náš stát vést jako dobře fungující a láskyplnou rodinu. Obrazně řečeno potřebujeme dnes ozdravit samotné prameny lidského života.

Na prvním místě je potřebné za své činy převzít odpovědnost. Strom který nemá kořenů, nemůže nést zdravé ovoce. To platí o jednotlivcích, o rodinách, národech o míře všeobecného lidského existování. Ve společné shodě jsme připraveni předkládat, vysvětlovat a obhájit naší vizi na změnu k lepšímu. Jsme odhodláni obhájit podstatu základních pravidel moudrosti a lidskosti k přínosné budoucnosti.

Máme výhled jak naší zemi dopomoci ke vzniku plnohodnotné občanské společnosti. Chceme náš stát vést jako dobře fungující, odpovědnou, vzájemně se respektující láskyplnou rodinu.

Pojďme tedy společně utvářet lidskou společnost která se dopracuje dostatečného bohatství k tomu, abychom mohli všichni bez výjimek žít svobodný a naplněný život.

Pojďme společně uzdravit tento svět.

Představujeme jednotlivé Prameny

CESTA je politické hnutí, které přináší filozofii, vizi, koncepci a metodiku Přirozeného řádu. Tento přístup používá jak pro diagnózu stavu společnosti, problémů a jejich příčin, tak pro návrhy, jak postupovat  v souladu s Přirozeným řádem a přírodními zákony. Je nositelem komplexní vize proměny společnosti – z parazitické na společnost spolupráce. Tato vize v sobě zahrnuje nejen zásadní změnu představ o světě, změnu hodnot a cílů, ale je samozřejmě rozpracována též jako soubor kroků vedoucích k naplnění této vize.

Aliance kulatého stolu je občanská platforma, jejíž představy a cíle se dají shrnout do následujících tezí.  Základním stavebním kamenem společnosti je rodina. Nutností je efektivní ochrana a obrana státu a národů. Je třeba přenastavit systém ekonomiky. Stát nutně potřebuje dosáhnout v co nejkratší době potravinové a hospodářské soběstačnosti. Je potřeba jasně definovat, jakým přínosem nebo naopak nebezpečím je naše setrvání v EU a NATO, případně je prioritou definovat způsoby efektivního vystoupení. Spravedlnost, právo, řád jednotný pro všechny. Prioritou je péče o vzdělávání jakožto příprava budoucnosti národa.

E-koruna je spolek zabývající se především ekonomikou. Má řešení v podobě již fungujícího unikátního ekonomického projektu k zajištění důstojného života pro všechny. Otevírá možnosti k větší finanční a sociální jistotě, rozšiřuje pracovní obzory a inspiruje k vlastním podnikatelským projektům s cílem výrazného zjednodušení daňové soustavy a trvale udržitelného důchodového systému. To vše v součinnosti, soudržnosti a sounáležitosti.

Otevření vědci je skupina lidí s jasnou myslí a otevřeným srdcem, kteří mají silnou vnitřní potřebu a touhu po poznání světa kolem nás i v nás. Vnímají, že lidstvo stojí na prahu nových zcela zásadních vědeckých objevů, které pozvednou vědomí celé lidské společnosti. Tvoří novou koncepci vědeckého výzkumu na základě celostního přístupu a v propojení s duchovním rozměrem. Hledají řešení závažných problémů dnešní doby (znečištění životního prostředí, zdraví, vzdělávání, atd.) společně, v přátelské spolupráci – kladou důraz na zvážení všech souvislostí a na respektování plurality názorů, nezávislosti odborníků a potřeb veřejnosti.

Snahou České konference je pomoci ozdravění naší společnosti ve všech oborech lidského života. Pomoci nalézt chuť i odvahu spolupracovat a nacházet řešení bez ohledu na třídní, společenské, ekonomické, ale i duchovní rozdíly lidstva. Pevně věří, že přes stále více se rozšiřující bezradné tápání všeobecného-společenského, politického i ekonomického vývoje východisko existuje.

Strana národní svobody je politická strana, která vychází z teze, že nejsme povinováni nikomu, pouze sami sobě a svému svědomí. Národ je nejenom označením národnosti, ale i jako součást mnohaleté historie, kultury a tradic jež se snaží jiní vymazat: „Nedáme naši minulost, rodiny a vlast nás dělají tím, čím jsme.“ Svoboda kolem nás pomalu mizí v záplavě zákazů a omezení. Svobodné projevy názorů nezůstávají bez odezvy. Jsme svědky cenzury, polopravd a zamlčování událostí. Bojujeme za plnou svobodu.

je občanská iniciativa, která rozšiřuje povědomí o nástroji – principu rozhodování “Činné kompetenci”. Jde o rozhodování podle existujícího algoritmu (postupu), které je veřejné, společné, podle pravidel a ve prospěch celku. Ten kdo chce být u rozhodování, musí respektovat pravidla, může to být kdokoliv z občanů, který přijímá práva i povinnosti. Hlavní roli tedy hrají občané a pravidla. Občané mohou navrhovat co chtějí řešit, účastnit se referend, přicházet sami s řešeními, nebo pouze sledovat, jak se společně spravuje naše země. Hlavním cílem naší iniciativy je díky rozhodovacímu procesu  – Činné kompetenci zásadně omezit korupci a bezpráví při rozhodování, které je v současné době neveřejné, bez odpovědnosti, destruktivní a proti občanům i naší zemi. 

Strana Vědomí: „Přistupujme k problémům vědomě. Buďme si vědomí toho co, proč a jak jako společnost i jednotlivci děláme. Jaké to má důsledky na nás i naše okolí. Jsme pro lidskost. Víme, že svoboda jde ruku v ruce s odpovědností. Přenesme svobodu a odpovědnost, co nejblíže občanovi. Proč by každý, kdo dokáže svobodně navrhnout vlastní odpovědné řešení určitého problému nemohl mít možnost ho veřejně obhájit a pak uskutečnit? Centralizovaná společnost vede ke stejnosti a potlačování individuality, zatímco svobodní a zodpovědní jednotlivci přinášejí rozmanitost a rozkvět.“

Je platforma, která se orientuje na rozvoj lokální spolupráce: „Je potřeba, abychom se našli MÍSTNĚ, abychom o sobě věděli a spolupracovali tam, kde žijeme.“ Svépomoc umožňuje se osobně setkávat a budovat důvěru, protože pak můžeme být plně finance schopní a samozásobitelní ve většině našich potřeb. Navázání osobních vztahů a podpora místních podnikatelů i všech kreativních a akčních lidí, umožní nastartovat nový samosprávný systém založený na principech kopného práva.

Hnutí Prameny

Československé armády 31, Jaroměř
prameny@hnutiprameny.cz
IČ:  02674831
Datová schránka: sdy7m7v

Jsme Prameny důstojnosti a svobody

Pin It on Pinterest

Share This