Volební program podle témat

Covid 19

Covidová opatření poškozují demokracii, ekonomiku, práva a zdraví lidí i společenskou soudržnost. Dopady na děti a jejich vývoj jsou naprosto nepřiměřené

Vir samotný představuje reálnou hrozbu, která si žádá soubor opatření, která však nesmí působit větší škody než samotný vir. Jako zdravotní řešení prosazujeme zdůraznění vlastní odpovědnosti, vlastní imunity a prevence. V případě výrazného šíření viru zvolíme decentralizovaný, mikroregionální přístup. Odmítáme celoplošné lockdowny, povinné očkování a zvýhodňování na jeho základě. Lidem je upírána svobodná volba. Zákony využívané v rámci opatření je třeba změnit tak, aby byly použitelné pro dosažení pouze zdravotnických cílů, nikoli zneužitelné mocensky, jako je tomu nyní. Prosazujeme registraci levného a dostupného léku Ivermectin v ČR, validní studie prokazující účinnost na covid byly zveřejněny. Prosazujeme uznání protilátek jako přirozené imunity proti covidu. Prosazujeme přezkoumání účinků hrotové bílkoviny vytvářené v těle mRNA vakcínou. Přezkoumáme a zveřejníme statistiky a poměr úmrtí s covidem versus úmrtí v souvislosti s vakcinací. Odmítáme cenzuru na sociálních sítích, kde je umlčován hlas lékařů a odborníků nesdílejících oficiální názor. Zveřejníme smlouvu mezi Pfizerem a vládou a přezkoumáme obsah vakcín.

Obrana a bezpečnost

Silové resorty, nejvíce armáda, jsou dysfunkční jako důsledek slepě prozápadní orientace. Nejsou připraveny pokrýt reálné hrozby personálně ani technicky.

Zhoršená bezpečnostní situace v Evropě i ve světě je přímý důsledek bezohledných ekonomických a geopolitických mocenských zájmů. Vyžaduje zásadní změny nejen v silových, ale i dalších resortech. Prosazujeme: obnovení samostatnosti naší zahraniční politiky s cílem zásadně posílit vztahy podporující naší bezpečnost (politika všech azimutů); přípravu alternativní koncepce kolektivní bezpečnosti, pokud EU a NATO nebudou nadále ochotny skutečně hájit zájmy občanů vlastních členských států; změnu obranné doktríny armády – zaměřit ji na obranu území ČR podle priorit určených vnějšími hrozbami; posílení policie a dalších prvků modernizací vybavení záchranného systému, kvalitním výcvikem a v případě potřeby i personálně; posílení kritické infrastruktury státu v návaznosti na existující hrozby, včetně státních hmotných rezerv i postupného obnovení zásob zlata; propojení občanů jakožto dobrovolníků, dále spolků a organizací, které mohou pomoci s bezpečnostní a obrannou politikou státu; regionální soběstačnost v základních prvcích – potraviny, voda a energie; zastavení zahraničních misí. 

Společnost a kvalita života

Prožíváme dopady vyhrocených názorových protikladů vedoucí k rozkladu vztahů, podkopávání společenské hierarchie, destrukce rodiny a likvidaci ducha národa.

Společnost se nyní otřásá v základech s globálně chronickými problémy a eskalací do krize. Každý z nás je částí celku a společně vytváříme náš domov a tím i kvalitu života. Na každém z nás záleží. Přehnaný individualismus vede k sobeckosti a k užití „práva silnějšího“. Náprava skrze sociální systém je řešením následků, nikoliv příčin. Velký díl odpovědnosti nesou politici a média, ale my občané jsme to dovolili. K dosažení žádoucí změny je potřeba utvářet vhodné podmínky: pocit bezpečí, zdravé životní prostředí, celostní péči o zdraví, kvalitní jídlo, funkční mechanismy zajištění spravedlnosti, jistoty pomoci ve složitých životních situacích, možnost kvalitního vzdělání a seberealizace, důstojné ocenění poctivé práce, otevřená komunikace a přístup k pravdivým informacím. Základní návyky si osvojujeme v rodině. Je důležité vytvářet zázemí pro zdravé fungování rodin. Je třeba proměnit hodnoty společnosti – od spotřebitelské podstaty existence směrem ke skutečnému osvobození člověka a společnosti, od závislostí ke skutečné svobodě a odpovědnosti. Prosazujeme pravé demokratické principy, vysokou úroveň správy země, která má svou bohatou tradici, kulturu, pevnou historii.

Průmysl a obchod

Upřednostňování zájmů nadnárodních korporací před zájmy státu. Záměrná likvidace státních podniků. Malá podpora tuzemských podnikatelů ze strany státu.

Konec upřednostňování zájmů nadnárodních korporací nad zájmy České republiky, tuzemských podniků a podnikatelů. Zájmy České republiky a jejich občanů musí být na prvním místě. Nesystematické subdodavatelské předávání zakázek vede ke kolonizaci České republiky a prodražování veřejných zakázek. Naším cílem je přestat danit příjmy, zisky a majetek, ale začít danit finanční kapitál s velmi nízkou denní sazbou. Vše se zpřehlední, narovnají podmínky a eliminuje se jakákoliv možnost daňových úniků. Nechceme být nikoho kolonií. Prosazujeme: přesměrování vládních pobídek a garancí na podporu domácího podnikání; vytváření a podporování inovačních center propojujících inovativní nápady, technologie a kapitál s cílem zajistit produkci výrobků s vysokou přidanou hodnotou uplatnitelných na zahraničních trzích; posílení možností obcí a regionů ovlivnit rozsah a podmínky investic; snížení administrativní zátěže pro všechny, aby podnikání bylo podporováno, nikoliv likvidováno byrokracií; zrušení dotací ničících tržní prostředí; vytvoření hospodářské soběstačnosti České republiky.

Doprava a dopravní infrastruktura

Nesystematické investice do infrastruktury, nekorigovaná objednávka dopravní obslužnosti, netransparentní výběrová řízení dopravních staveb, nízké zdanění tranzitní dopravy.

Dopravní obslužnost musí být zajištěna systematicky ve prospěch občana tak, aby bylo její využití výhodnější oproti dopravě individuální. Bude proto objednávána ministerstvem dopravy, nikoliv kraji. Vyřešíme provázanost veřejné dopravy na hranici krajů. S tím úzce souvisí zavedení jednotného integrovaného dopravního systému v rámci ČR, bez ohledu na dopravce, či použitý dopravní prostředek. Převodem kamionové dopravy na dopravu železniční dojde ke snížení emisí a zatíženosti silniční infrastruktury, důsledkem budou úspory investic do dopravních staveb. Zavedení zpětné kontroly investic do dopravních staveb, odpovědnost za svěřené finanční prostředky. Tranzitující kamionovou dopravu zpoplatnit a prostředky použít do dopravní infrastruktury. Zřízení jednotného provozovatele autobusových nádraží, podobně jako na železnici, čímž dojde k narovnání podmínek mezi dopravci a provozovateli autobusových nádraží. Na odborná místa potřebujeme odborníky! Zaměstnávat odborníky s dlouholetou praxí v oboru, nikoliv manažery, kteří nemají zkušenosti v jeho řízení. Systémové uzdravení Českých drah a České pošty. Převod resortu poštovních služeb a ČTU pod ministerstvo dopravy.

Sociální politika a zaměstnanost

Nedostatek kvalitních pracovních příležitostí a adekvátního ohodnocení, daňová zátěž, zneužitelný systém dávek, nesnadné podmínky pro malé a střední podnikání.

Základem efektivní společnosti je, že se vyplatí pracovat. Systém sociálních dávek nemotivuje k hledání práce, ale k zneužívání systému. Spojení velké daňové zátěže a nízkých příjmů vede ke ztrátě životních jistot, perspektivy a k dluhové pasti. Nahrazením všech daní jedinou dosáhneme na minimální základní příjem 5000 korun měsíčně pro každého s odchodem do důchodu v 55 letech s minimální základní rentou ve výši 22000 korun měsíčně. Zrušením daně z příjmů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění dojde k značnému zvýšení čistých příjmů pracujících. Prosazujeme vzájemnou vyváženost potřeb zaměstnanců a zaměstnavatelů; vytváření pracovních příležitostí za důstojných podmínek a odpovídající mzdy; flexibilní formy zaměstnávání; modely zvyšující odpovědnost zaměstnanců za ekonomiku podniku a modely vlastnictví, které počítají se zaměstnanci jako spoluvlastníky. Vytvoříme podmínky pro regionální ekonomiky, změňme exekuční zákon. Podpoříme soulad pracovního a rodinného života, soudržnost rodiny na národní i lokální úrovni, komunitní život, dostupnost bydlení a funkční změnu důchodového systému. 

Školství, sport, věda a mládež

Ztráta znalostí, dovedností, úpadek vzdělanosti v řemeslech, v technických a přírodních vědách, dehonestace učitelské profese, destruktivní inkluze, administrativní zátěž.

Podpoříme celostní vzdělávání vedoucí k poznávání a pochopení přirozeného řádu, morálky a dobrovolného dodržování pravidel. Propojíme vzdělávání s praxí. Prosadíme výchovu děti ke vzájemné spolupráci a úctě k lidem. Budeme dbát na zdraví, fyzickou zdatnost, realizaci talentů a uměleckou tvorbu. Propojíme teoretické učivo s praktickým životem, přírodou, historií a kulturou. Změnou systému financování navrátíme učitelské profesi prestiž. Uvedeme do souladu školy a obory odpovídající uplatnění a potřebám společnosti, prosadíme návrat ke kvalitnímu učňovskému školství a vyšší propojenost vysokoškolského vzdělávání s primárním a aplikovaným výzkumem a praxí. Snížíme administrativní zátěž ředitelů a učitelů škol. Podpoříme spolupráci mezi dítětem, školou a rodiči. Zvýšíme dostupnost potřebných zařízení péče o děti. Inkluzi nahradíme samostatným vzděláváním dětí se specifickými potřebami. Podpoříme celostního přístup ve vědeckém výzkumu s v přímé návaznosti na potřeby společnosti, pluralitu názorů a nezávislost odborníků při posuzování společensky závažných témat.

Kultura

Odumírá v nás vztah k vlastní kultuře a tím i identitě nás samých. Přejímáním globálního mixu kultury ochuzujeme sebe i svět o naši jedinečnou kulturu a umění

Potřebujeme spontánní oživení kultury podobně, jako tomu bylo v 60. letech 20. století. Podporujeme kulturu, která je vyjádřením lidské tvořivosti pro inspiraci a duchovní rozměr člověka. Kultura je zrcadlem doby a nedílnou součástí základních lidských potřeb. Potřebujeme svobodu, neohraničenost ducha, právo uplatňovat rozličné talenty bez manipulací. Rodina a škola mají největší podíl na vkladu do každého člověka. Prosazujeme: uchovávání hmotného i nehmotného kulturního dědictví, kořenů národa, našeho sebevědomí a duchovnosti; podporu umění jako hybné síly člověka; bránění destruktivním trendům v masové zábavě a reklamách; tradiční kulturu českého národa vč. jazyka, hudební díla; vydávání knih velikánů naší kultury, například J. A. Komenského, J. Husa, Karla IV. a jejich dostupnost ve školách a knihovnách. Je třeba zprůhlednit podmínky hospodaření a zachování alespoň částečného fungování trhu pro galerie, muzea a divadla, změnit zákon o památkové péči s náležitou úctou k dědictví, zajistit debatu mezi odborníky a širokou veřejností v otázkách zásahů do Národního památkového fondu, skutečnou apolitičnost a objektivitu veřejnoprávních médií a nové nastavení pravidel pro OSA.

Zahraniční politika

ČR bohužel rezignovala na vlastní zahraniční politiku a proaktivní přístup. Podvolili jsme se agendě USA a EU, přestože je často proti našim  vlastním zájmům.

Zahraniční politika musí obnovit svou samostatnost v oblasti zajišťování vlastní bezpečnosti. Spoléhání se na NATO je aktuálně příliš velkým rizikem. Výsledkem zahraniční politiky musí být mír na území ČR a v jejím okolí, dále surovinová a energetická bezpečnost. Prosazujeme: vyváženou diplomacii se všemi klíčovými státy, postavenou na rovnocennosti, nežádáme orientaci na jednoho nebo dva geopolitické hráče; proaktivní působení v projektu Trojmoří; podporu všech nástrojů, postupů a programů vedoucích k mírovému řešení kdekoli na světě; alternativní koncepci společné středoevropské bezpečnosti, podmíněné tím, že taková struktura bude hájit zájmy občanů a ne vojensko-průmyslového komplexu, případně zajistit neutralitu v obdobném prostoru garantovanou velmocemi; vysokou podporu zahraničnímu obchodu s důrazem na země poskytující strategické suroviny; výrazné posílení schopnosti tajných služeb a diplomacie včas zajistit identifikaci hrozeb; změnu obranné koncepce odpovídající typu dojednané kolektivní bezpečnosti a aktuálním hrozbám; významně vyšší důraz na aktivní zajištění bezpečnosti ČR s cílem udržet mír v Evropě a zajistit surovinovou bezpečnost.

Stav demokracie v ČR

Politická moc podléhá moci ekonomické a přestává hájit zájmy občanů. Omezování občanských svobod a demokracie se již děje viditelně.

Bezohledné ekonomické a geopolitické zájmy a z toho plynoucí selhání politických elit ovlivňují negativně demokratický proces i občanské svobody. Politická moc podléhající moci ekonomické přestává hájit zájmy občanů a v konečném důsledku často rozhoduje proti zájmům občanů. Omezování svobod a demokracie se dělo nenápadně a postupně. Dnes již vidíme omezování práv a svobod viditelně. Prosazujeme: obnovit politickou suverenitu skrze nezpochybnitelnou nadřazenost Ústavy nad mezinárodními smlouvami; omezit vliv politických stran výrazným posílením územního principu zastupitelské demokracie; zajistit jednoduchý a rychlý mechanismus odvolatelnosti politiků; zajistit jednoduchou možnost vyhlašování referenda občany i politiky; zrušit plošné šmírování občanů a institucí státem; zajistit vyšší ochranu svobody slova; vytvořit podmínky pro názorovou diverzitu v médiích. Podpoříme zavedení průběžného volebního systému cestou decentralizovaných krajských, okresních zástupců jednotlivých subjektů. Správa věcí veřejných bude v rukou kompetentnějších zástupců u těchto regionálních kulatých stolů.  Decentralizujeme moc.

Spravedlnost a stav justice

Právní stát se vytrácí – vyhlašování pandemie, nouzového stavu, změny zákonů za nouzového stavu, opětovné předkládání už zamítnutých zákonů a vyhlášek.

Otázky spravedlnosti by měly být procesem hledání pravdy, což nejsou. Pravdu nelze najít v paragrafech, ale v individuálním přístupu hledání příčin sporu. Potřebujeme: zjednodušení legislativy a návrat k přirozenému právu; snížení počtu právních norem; masivní využití mediace; změnu exekučního modelu; změnu insolvenčního zákona. Ideální výkon spravedlnosti je založen na rovnosti před zákonem. Naše justice ale částečně funguje jako nástroj ochrany vyvolených a perzekuce nepohodlných. Těmto excesům napomáhá i přebujelá administrativa, legislativní proces podléhající zájmovým skupinám, pojetí práva založené na doslovném výkladu a nikoli hledání pravdy a spravedlnosti, přetížení soudů a neadekvátně dlouhé jednací lhůty. Prosazujeme: návrat k přirozenému právu, resp. hledání pravdy; zjednodušení právního řádu a snížení počtu právních norem; vysoký poplatek při neúspěšném odvolání potvrzujícím závěry prvoinstančního soudu; odvolatelnost soudců a státních zástupců; změnu exekučního modelu, který dá do rovnováhy práva věřitele a dlužníka; změnu v insolvenčním řízení umožňující ochranu podniků před jejich vytunelováním.

Státní finance

Ekonomika dluhové pasti pro stát, firmy i občany. Nárůst inflace, přehřátý realitní trh, ztráta konkurenceschopnosti v prostředí “vlády” nadnárodních korporací.

Státní a veřejné finance vyžadují hlubokou strukturální změnu, současný trend zadlužování je neudržitelný. Vytvářejme podmínky pro skutečnou hospodářskou a sociální stabilitu země. Prosazujeme: udržení vlastní měny a hotovosti jako nástroje řízení ekonomiky; zjednodušení daňové soustavy, aby byla srozumitelná, transparentní a motivovala k odpovědnému chování fyzických i právnických osob; zabránění daňovým únikům a vyvádění finančních prostředků z naší ekonomiky; maximální svobodu a odpovědnost regionům a obcím; minimálně vyrovnané veřejné rozpočty; změnu rozpočtového určení daní přesunutím podstatné části příjmů ze státu na regiony a obce podle nových kompetencí spojených s politickou i ekonomickou decentralizací; zásadní změnu insolvenčního zákona; omezení nebo zrušení nenárokové dotací jako zdroje korupce; systémovou změnu důchodového systému podporující a udržující maximální počet aktivních obyvatel, nikoliv však cestou přijímání migrantů. Jediná daň z kapitálu nahradí VŠECHNY ostatní daně, kdy výběr daní i rozdělování musí být zcela transparentní.

Zdravotnictví

Covid krize devastuje funkci zdravotního systému, jak akutních, tak lůžkových kapacit. Zdravotní pojišťovny jsou finančně vyčerpány. Ztratili jsme kvalitu péče.

Obrovské prostředky plynoucí do zdravotnictví jsou příliš lákavé pro dodavatele lékařské péče. Pacientovo uzdravení a zdraví není na prvním místě. Mnoho subjektů je lobbistickým způsobem zainteresováno na množství a rozsahu zdravotních výkonů a ne na zdraví občanů. Je potřeba doplnit a změnit přístup ke zdraví. Prosazujeme: kauzální léčbu, tj. léčbu příčin, nikoliv jen následků; zainteresování lékařů a zdravotních pojišťoven na uzdravení a zdraví pacientů; zvýšit spoluodpovědnost člověka za své zdraví, prevenci; metody včasné diagnózy, především u civilizačních chorob – využívat nejen metody západní, ale i východní a celostní medicíny včetně homeopatie; změnu úhradového systému pojišťoven ve prospěch prevence a léčby především raných fází vývoje chorob; snížení počtu zdravotních pojišťoven; omezení vlivu farmaceutické lobby a prosazení individuálních očkovacích plánů – očkování musí být nepovinné. Je třeba zastavit perzekuci zdravých občanů.

Zemědělství a životní prostředí

Stát dotuje vyčerpávání zemědělské půdy, ničení rozmanitosti přírody a znečišťování vody. Zemědělství se stalo chemicko-průmyslovou výrobou potravin.

Zdravá půda, čistá voda a vzduch jsou tím nejcennějším. Prioritou dneška je nacházet cesty, aby naše životní a průmyslové aktivity nenarušovaly přírodní systém. Musíme se naučit žít udržitelně. Prosazujeme: vyšší potravinovou soběstačnost, zejména ekologicky produkovanými potravinami („ne“GMO potravinám včetně krmiv pro hospodářská zvířata); péči o půdu formou ekologických programů zemědělství; dotační podporu pro používání přírodních hnojiv, chov zvířat ve volných prostorách, návrat organické složky do zemědělské půdy, ochranu včelařství; podporu systémů využívajících recyklaci zdrojů a přírodní podmínky; vyšší podporu malých a začínajících zemědělců a rodinných farem; výrazné omezení záboru orné půdy na průmyslové a obchodní zóny; postupné ukončení dotací, které pokřivují oblast zemědělství; ukončení dotací bioplynových stanic; vyšší ochranu nedotčeného přírodního prostředí a biodiverzity; vyšší ochranu vodních zdrojů, vrácení vody v distribučních sítích do vlastnictví obcí/českého státu; postupné zahrnutí tzv. negativních externalit do nákladů výroby;100% recyklaci/postupné zavedení odpovědnosti výrobců a dovozců za celý výrobní a životní cyklus jejich produktů.

Místní rozvoj a dotace

Centralizace pravomocí, moc soustředěná na jedno místo. Nesystematické rozdávání dotací, malá zpětná kontrola jejich využití. Nízká podpora obcí a regionů.

Centralizaci považujeme za negativní proces jak z pohledu politického, tak ekonomického. V politickém významu znemožňuje uplatnit kontrolní mechanismy občanů, vytváří předpoklady pro korupci a neodpovědnost politiků a úředníků. Usilujeme o vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj a vyšší podíl na rozhodování u obcí a regionů. Jako jediná cesta se nám jeví mechanismy decentralizace a občanská odpovědnost. Dotační programy uměle narušují trh a jeho fungování, proto by mělo být jejich udělování účelné a zpětně kontrolovatelné. Prosazujeme: zajištění systémové stability; vytvoření zemského uspořádání; změnu dělby kompetencí podle zásady subsidiarity (nahoru se nedeleguje nic, co není nezbytné); posílení pravomocí a odpovědnosti samosprávy (decentralizace); podporu regionální ekonomiky; revizi norem EU z pohledu výhodnosti a principu subsidiarity; změnu daňové soustavy a rozpočtového určení daní (peníze zůstávají tam, kde se reálně tvoří jejich hodnota). Odmítáme jakékoliv dotační mechanismy, které preferují vybrané subjekty trhu na úkor jiných a deformují trh. Podpora podnikání a inovací, odpovědné občanství – rozhodování v blízkosti občanů a pod kontrolou občanů.

Hnutí Prameny

Československé armády 31, Jaroměř
prameny@hnutiprameny.cz
IČ:  02674831
Datová schránka: sdy7m7v

Jsme Prameny důstojnosti a svobody

Pin It on Pinterest

Share This